ตรวจสอบเส้นทาง

ตรวจเช็คข้อมูลเส้นทางและสถานะการเดินรถ ณ เวลาปัจจุบันของพาหนะที่สามารถใช้บริการได้ด้วยตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่นี่!
*เฉพาะรถไฟสายโอดะคิวและพาหนะต่างๆ ที่วิ่งให้บริการในฮาโกเน่เท่านั้น

แผนที่ (เขตที่สามารถใช้ตั๋วฟรีพาสได้)

 1. รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง

  หยุดให้บริการหรืองดวิ่งให้บริการชั่วคราว

  View More

 2. รถรางสายฮาโกเน่โทซัง

  วิ่งให้บริการตามปกติ

 3. กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่

  หยุดให้บริการหรืองดวิ่งให้บริการชั่วคราว

  View More

  เส้นทางเลี่ยง

 4. เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่

  หยุดให้บริการหรืองดวิ่งให้บริการชั่วคราว

  View More

  เส้นทางเลี่ยง

 5. รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง

  วิ่งให้บริการตามปกติ

  รถอาจล่าช้ากว่ากำหนดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 6. รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

  วิ่งให้บริการตามปกติ

  รถอาจล่าช้ากว่ากำหนดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 7. Tokai Bus Orange Shuttle

  วิ่งให้บริการตามปกติ

  รถอาจล่าช้ากว่ากำหนดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ค้นหาตารางเวลาเดินรถและเรือ

พิมพ์ชื่อสถานีรถไฟหรือชื่อป้ายรถบัสเป็นภาษาอังกฤษเพื่อค้นหาตารางเวลาเดินรถ
*ค้นหาได้เฉพาะพาหนะต่างๆ ในฮาโกเน่ รถไฟสายโอดะคิว และรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถของรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์

ตารางเวลาเดินรถไฟและรถบัสภายในโซนฮาโกเน่ที่บริหารโดยกลุ่มบริษัทโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถและเรือ

ข้อมูลอ้างอิง

แผนที่

แผนที่ระบุเส้นทางและบริเวณที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ตั๋วฟรีพาสได้
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วิธีเดินทางภายในฮาโกเน่

ในฮาโกเน่มีพาหนะวิ่งให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถประจำทาง รถราง กระเช้าลอยฟ้า และเรือทัศนาจรชมทะเลสาบ
สามารถเช็ครายละเอียดพาหนะแต่ละชนิด สถานีหรือจุดให้บริการหลักๆ ได้ที่นี่