https://www.hakonenavi.jp/international/th/wp-content/themes/hakonenavi

ajisai

 • ดอกตูม
 • เริ่มบาน
 • บานเต็มที่
 • ร่วงแล้ว

ชื่อสถานที่แต่ละแห่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนลูกศรไปชี้บนไอคอน

บริเวณสถานีโทโนะซาวะ (Tonosawa)

บริเวณสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮาโกเน่ (Hakone Open Air Museum)

บริเวณจุดเปลี่ยน Switchback รถรางสายฮาโกเน่โทซัง เดยามะ (Deyama) และโอฮิระได (Ohiradai)

บริเวณอนุบาลออนเซ็นเก่า (Former Onsen Kindergarten)

พิพิธภัณฑ์ต้นไม้แก้วฮาโกเน่(Hakone Glass Forest Venetian Glass Museum)

เลียบแม่น้ำฮายาคาวะ (Hayakawa River) มิยางิโนะ

วัดอามิดาจิ (Amidaji Temple)

เลียบแม่น้ำฮายาคาวะ (Hayakawa River) ฮาโกเน่ยุโมโตะ

โรงแรม โฮเตล-เดอ-ยามะ โอดะคิว (Hotel de Yama)

สวนสาธารณะฮาโกเน่โกระ (Hakone Gora Park)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโพลา (Pola Museum of Art)

 • ดอกตูม
 • เริ่มบาน
 • บานเต็มที่
 • ร่วงแล้ว
 • ร่วงแล้ว

  บริเวณสถานีโทโนะซาวะ (Tonosawa)

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  Tonosawa, Hakone, Ashigarashimo, Kanagawa

 • ร่วงแล้ว

  บริเวณสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto)

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  Yumoto, Hakone, Ashigarashimo, Kanagawa

 • ร่วงแล้ว

  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮาโกเน่ (Hakone Open Air Museum)

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  Ninotaira, Hakone, Ashigarashimo, Kanagawa

 • ร่วงแล้ว

  บริเวณจุดเปลี่ยน Switchback รถรางสายฮาโกเน่โทซัง เดยามะ (Deyama) และโอฮิระได (Ohiradai)

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  Ohiradai, Hakone, Ashigarashimo, Kanagawa

 • ร่วงแล้ว

  บริเวณอนุบาลออนเซ็นเก่า (Former Onsen Kindergarten)

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  413 Miyanoshita, Hakone, Ashigarashimo, Kanagawa

 • ร่วงแล้ว

  พิพิธภัณฑ์ต้นไม้แก้วฮาโกเน่(Hakone Glass Forest Venetian Glass Museum)

  2019/7/11

  วีธีการเดินทาง
  จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย T) มาลงป้าย "เฮียวเซกิ ฮาโกเน่การาสึโนะโมริมาเอะ (Hyoseki, Hakone-garasunomori-mae : 243)" (ประมาณ 21 นาที) แล้วถึงทันที

 • ร่วงแล้ว

  เลียบแม่น้ำฮายาคาวะ (Hayakawa River) มิยางิโนะ

  2019/7/11

  วีธีการเดินทาง
  จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย T, L) มาลงป้าย "มิยางิโนะ เอเกียวโชมาเอะ (Miyagino Eigyosho-mae : 236)" (ประมาณ 17 นาที) เดินต่อประมาณ 2 นาที

 • ร่วงแล้ว

  วัดอามิดาจิ (Amidaji Temple)

  2019/7/11

  วีธีการเดินทาง
  จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง (ประมาณ 4 นาที) ลงที่สถานีโทโนะซาวะ (Tonosawa : 124) เดินต่อประมาณ 20 นาที

 • ร่วงแล้ว

  เลียบแม่น้ำฮายาคาวะ (Hayakawa River) ฮาโกเน่ยุโมโตะ

  2019/7/5

  วีธีการเดินทาง
  จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" เดินประมาณ 5 นาที

 • บานเต็มที่

  โรงแรม โฮเตล-เดอ-ยามะ โอดะคิว (Hotel de Yama)

  2019/7/9

  วีธีการเดินทาง
  จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" นั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย H, K, หรือ R) ที่มุ่งหน้าไปยัง "โมโตะฮาโกเน่โค (Motohakone-ko)" มาลงป้าย “โมโตะฮาโกเน่โค (Motohakone-ko : OH67)” (ประมาณ 35 นาที) และจากท่าเรือโมโตะฮาโกเน่นั่งรถบัสรับส่งฟรีประมาณ 5 นาที

 • ร่วงแล้ว

  สวนสาธารณะฮาโกเน่โกระ (Hakone Gora Park)

  2019/7/11

  วีธีการเดินทาง
  - จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" นั่งรถไฟสายฮาโกเน่โทซังที่มุ่งหน้าไปยัง "โกระ (Gora)"มาลงที่ "สถานีโกระ (Gora : OH57)" (ประมาณ 40 นาที) แล้วเดินต่ออีก 5 นาที

 • ร่วงแล้ว

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะโพลา (Pola Museum of Art)

  2019/7/11

  วีธีการเดินทาง
  - จาก "สถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto : OH51)" นั่งรถไฟฮาโกเน่โทซังที่มุ่งหน้าไปยัง “โกระ (Gora)" ไปลงที่ “สถานีโกระ (Gora : OH57)” (ประมาณ 40 นาที) แล้วนั่งรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (สาย S) ที่มุ่งหน้าไปยัง "ชิสเซกะเอ็นมาเอะ (Shissei-kaen-mae)" มาลงป้าย "โพลาบิจุตสึคัง (Pola-bijutsukan : 439)" (ประมาณ 15 นาที) แล้วถึงทันที